Molts morts i danyats
després de rebre “vacunes COVID”,
i recopilats per organismes sanitaris oficials.

211202-Breu resum morts i danyats injeccions-6p_PDF

Leer artículo completo en castellano PDF con tablas y gráficos

211209-breu-GRÀFICS_resum-morts-i-danyats-12p_DIAPOSITIVES

A sota hi ha el nombre de morts i lesionats després d’haver rebut “vacunes COVID” segons informes enviats ESPONTÀNIAMENT per les víctimes o pels seus familiars o metges, i recollits a organismes sanitaris OFICIALS (MHRS a UK, PHS a Escòcia, EudraVigilance a la UE, AEMPS al Regne d’Espanya, VAERS als USA).

Observacions:

1) aquests organismes PENGEN al seu respectiu web informes periòdics (MHRS, PHS, Eu-draVigilance i VAERS: setmanal; AEMPS: mensual) que en general NO són ??de fàcil accés, PERÒ NO ELS FAN PÚBLICS. I en els resums que circulen una mica, el tema “Morts” queda diluït i els redactors pretenen justificar les xifres que treuen afirmant que “no està demostrada la relació causa-efecte”, encara que després… aquesta “relació causa-efecte” no s’estudia sinó molt excepcionalment!

1.1) fins on he arribat, els informes més accessibles i amb força detall són els del UK.

1.1.1) encara que sorprèn que el nombre de morts a tot el Regne Unit que resulta sumant les morts registrades a les cinc recopilacions (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen i Desconegut”) fins avui, és menor que el registrat a l’Excel d’Escòcia en el període més curt que va del 17/12/2020 a l’11/6/2021, data en què (per quines raons o ordres?) s’aturen les anotacions.

2) es sap que “els informes enviats ESPONTÀNIAMENT per les víctimes o pels seus familiars o metges” són tot just el 10% de les reaccions adverses ocorregudes REALMENT.

3) quina quantitat enorme de casualitats han de passar perquè constitueixin “evidència científica (o evidència mèdica)”?

4) …

 

Només trobo una raó perquè les autoritats de tot tipus intentin justificar que s’amaga a la població una informació VITAL que haurien de conèixer abans d’acceptar ser injectats: l’important nombre de MORTS i de LESIONS GREUS ocorregudes DESPRÉS d’haver rebut dosis d’aquestes substàncies que NO ES SAP quina composició tenen.

 

Aquesta raó és que les autoritats de tota mena volen “vacunar” (és a dir, injectar aquestes substàncies que NO ES SAP quina composició tenen) el més ràpidament possible A TOTA LA POBLACIÓ. I planifiquen fer-ho a partir dels dos mesos al gener… censurant totalment les veus de científics i metges qualificats que, des de l’anunci del tipus de substàncies genètiques que contenen i per la seva suposada forma de funcionament, PER CIÈNCIA BÀSICA van advertir que atacarien LA FECUNDITAT, TANT FEMENINA COM MASCULINA, fet que per si sol ja hauria d’haver portat a declarar una MORATÒRIA en la seva aplicació.

 

Per què les autoritats de tota mena estan actuant de manera unilateral, destructiva i censora com ho han fet des de l’inici de l’“emergència sanitària” que ens han imposat, ho sabrem quan nosaltres portem a judici la seva conducta.


Breve resumen a 2/12/2021 de los muchos muertos
y dañados después de recibir “vacunas COVID”,
y recopilados por organismos sanitarios oficiales.


Abajo se encuentra el número de muertos y lesionados tras haber recibido “vacunas COVID
según informes enviados ESPONTÁNEAMENTE por las víctimas o por sus familiares o médi-
cos, y recogidos en organismos sanitarios OFICIALES: MHRS en UK, PHS en Escocia,
EudraVigilance en la UE, AEMPS en el Reino de España, VAERS en los USA.

Observaciones:

1) estos organismos CUELGAN en su respectiva web informes periódicos (MHRS, PHS,
EudraVigilance y VAERS: semanal; AEMPS: mensual) que en general NO son de fácil acceso,
PERO NO LOS HACEN PÚBLICOS. Y en los resúmenes que algo circulan, el tema “Muer-
tos” queda diluido, y los redactores pretenden justificar las cifras que sacan con que “no está
demostrada la relación causaefecto”, aunque luego… ¡esta “relación causaefecto” no se estu-
dia sino muy excepcionalmente!

1.1) hasta donde he llegado, los informes más accesibles y con bastante detalle son los del UK.

1.1.1) aunque sorprende que el número de muertos en todo el Reino Unido que resulta su-
mando los fallecimientos registrados en las cinco recopilaciones (Pfizer, AstraZeneca, Mo-
derna, Janssen y Desconocida”) hasta hoy, es menor que el registrado en el Excel de Escocia en
el más corto periodo que va del 17/12/2020 al 11/6/2021, fecha en el que (¿por qué razones u
órdenes?) se detienen las anotaciones.

2) se sabe que “los informes enviados ESPONTÁNEAMENTE por las víctimas o por sus fami-
liares o médicos” son apenasapenasapenas el 10% de las reacciones adversas ocurridas
REALMENTE.

3) ¿qué cantidad enorme de casualidades tienen que ocurrir para que constituyan “evidencia
científica (o médica)”?

4) …

Sólo encuentro una razón para que las autoridades de todo tipo intenten justificar que se es-
conda a la población una información VITAL que deberían conocer antes de aceptar ser inyec-
tados: el importante número de MUERTES y de LESIONES GRAVES ocurridas TRAS haber
recibido dosis de estas substancias que NO SE SABE qué composición tienen.

Esta razón es que las autoridades de todo tipo quieren “vacunar” (es decir, inyectar estas subs-
tancias que NO SE SABE qué composición tienen) lo más rápidamente posible A TODA LA
POBLACIÓN. Y planifican hacerlo a partir de los dos meses en enero… desoyendo totalmente
las voces de científicos y médicos cualificados que desde el anuncio del tipo de sustancias ge-
néticas que contienen y por su supuesta forma de funcionamiento, POR CIENCIA BÁSICA
advirtieron que atacarían LA FECUNDIDAD, TANTO FEMENINA COMO MASCULINA,
hecho que por sí sólo ya debería haber llevado a declarar una MORATORIA en su aplicación.

Porqué las autoridades de todo tipo están actuando de manera unilateral, destructiva y censora
como lo han hecho desde el inicio de la “emergencia sanitaria” que nos han impuesto, lo sabre-
mos cuando su conducta sea llevada a juicio

Leer artículo completo en castellano PDF con tablas y gráficos

211209-breu-GRÀFICS_resum-morts-i-danyats-12p_DIAPOSITIVES